Prirodni potencijali općine Konjic

buy Pregabalin uk

Fizičko-geografski položaj je definisan sa komponentama koje ujedno predstavljaju strukturu fizionomije datog područja ili mjesta. Fizičko-geografski položaj definišu geološka, geomorfološka, klimatska, hidrološka, pedološka, te biogeografska obilježja određenog prostora. Svaka od ovih obilježja čini identifikaciju ili određenje područja o kojem se govori. Fizičko-geografska obilježja koja su od značaja za turizam istraživanog područja imaju različitu vrijednost za pojedine oblike turizma. Također, neka od njih imaju veći ili manji značaj za razvoj turizma, pa su u turističkom korištenju značajniji geomorfološki, hidrološki i biogeografski potencijali u odnosu na ostale.

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium