Hidrološki turistički potencijali Općine Konjic

http://philldiscgolf.com/home Rijeka Neretva

Neretva je najveća pritoka Jadranskog mora sa teritorije Bosne i Hercegovine. Izvire iznad sela Luke kod sedla Gredelja između planina Zelengore i Živnja na 1905 m n/v. Svojim izvorišnim slivnim sistemom i dolinom rijeka Neretva je duboko zašla u jugoistočnu bosansku visiju Zelengore i Lelije na jugu, te Treskavice na sjeveru. Neretva je pomenute planinske morfostrukture duboko raščlanila i tako stvorila osnovne hidrološke predispozicije za intenzivno podzemno i površinsko dreniranje padavinskih voda.

Dolina Neretve u njenom gornjem toku je kompozitna, što znači da je sastavljena od suženja i proširenja koja su u jednom sektoru prosta ili normalna, a u drugom uske, klisuraste ili složene doline. Dolina Neretve do Konjica naziva se Župa. Što se tiče riječnog pada Neretve on je u Župi manji, a riječna dolina je znatno šira nego u gornjem toku. Jedno veće proširenje javlja se kod Glavatičeva. Od Uloga ka Konjicu Neretva prima sa desne strane rijeku Ljutu koja dotječe sa Treskavice i rijeku Rakitnicu sa Visočice i Bjelašnice, dok su lijeve pritoke Jezernica, Bukovica, Šištica, Bijela, Krupac. Doline Neretvnih pritoka su duboke i strmnih strana. Neretva je od izvora do Konjica brza planinska rijeka sa velikim padom koji iznosi 11,8 m/km.

http://koolkoncepts.com/contact-us/about-kool-koncepts Rijeka Rakitnica

Rakitnica nastaje od voda koje izviru sa planina: Treskavice, Visočice, Hojte i Bjelašnice i pripada slivu Jadranskog mora. Ukupna dužina toka iznosi oko 32 kilometra,. Rijeka i selo Rakitnica su dobili ime po vrbi rakiti, kojom je gornji tok obrastao.

Sliv Rakitnice jasno se izdvaja u dva morfološki različita dijela. U gornjem, naseljenom dijelu sliva razlikujemo nekoliko morfoloških elemenata koji se karakterišu svojim specifičnim izgledom i načinom postanka. Tako se na jugozapadnom dijelu sliva izdvaja izrazit greben planine Visočice, koji je predstavljen nizom vrhova u visinama od 1850 m do 1950 m. Na prostoru opštine Konjic, Rakitnici pritječu četiri manja vodotoka: Studeni potok, potok Peruće, pritoka Međeđa, te lijeva pritoka Grušča. Prema mišljenju geomorfologa kanjon je star oko 10 miliona godina, te je najdublji kanjon u Evropi nakon kanjona rijeke Tare. Danas, Kanjon Rakitnice predstavlja pravu turističku atrakciju i izazov brojnim avanturistima koji su spremni da savladaju sve prepreke i dođu do cilja.

Rijeka Trešanica

Trešanica je desna pritoka Neretve i izvire ispod planine Bitovnja. Rijeka Trešanica u svom gornjem toku se razdvaja, tako da od nje nastaje riječica Zujevina, koja se ulijeva u rijeku Bosnu, odnosno pripada crnomorskom slivu, dok se Trešanica u Konjicu, gradskom naselju Luka ulijeva u Neretvu i tako da pripada jadranskom slivu.

To je tzv. bifurkacija, koja je svojevrsna riječna atrakcija. Nakon početnih par kilometara toka skreće prema zapadu u selo Bradina, gdje prima pritoku Duboki potok, a zatim teče prema jugu dubokom dolinom ispod naseljenih mjesta: Zukiće, Šunje, Podorošac, Kanjinu, Živašnicu i Ovčare. U mjestu Živašnica, pritječe joj Džepski potok.

Rijeka Konjička Ljuta

Konjička Ljuta, Mala Ljuta ili najčešće Ljuta je rijeka u blizini grada Konjica, desna pritoka rijeke Neretve. Rijeka Ljuta izvire na padinama Visočice i Bitovnje i na svom kratkom putu od 4-5 kilometara protiče pravcem sjever-jug kroz dolinu, koju je rijeka napravila i kroz naselje Ljuta. Na svom kratkom putu Ljuta ne prima nijednu pritoku. Na ušću Ljute u Neretvu je poznato ribogojilište i vojni kompleks Atomsko sklonište, poznatije kao D-0 ARK.

Rijeka Neretvica

Neretvica je desna pritoka Neretve. Ulijeva se u vještačko Jablaničko jezero kod Buturović Polja. Jedna je od najznačajnijih pritoka Neretve. Neretvica izvire pod Vitreušom i teče prema istoku, zatim blago skreće prema jugu, gdje prima Otunski potok i Prolaz, te skreće prema zapadu. Nakon što meandrira kod ušća Prolaza, Neretvica prima Obaščicu s jugoistoka, a sa sjevera Malu Neretvicu i Zagrejčicu, zatim kod Salakovića skreće prema jugu, gdje protječe kroz Gornji i Donji Čažanj i prima pritoku Govornik. Potom protječe pored sela Lukšije, Parsovići, Donji Prijeslop, Podhum, Gostovići, te protiče kroz Buturović Polje.

Rijeka Baščica

„Idbar se nekada zvao Dbar a rijeka Baščica Dbarčica. Dana 8. aprila 1411. godine bosanski kralj Stjepan Ostoja izvještavajući Dubrovčane o nekom poslu navodi kako je pismo pisano u “Dbaru na Neretvi”. Rijeka Baščica izvire ispod Rakova Laza, na 1 400 m n/v. Dolina se na pojedinim mjestima sužava toliko da je put koji vodi duž rijeke usječen u kanjon. Taj put često u ljetnom periodu postaje prava staza za planinare i bicikliste koji pohode vrhove planinskog platoa Prenja. Kanjon mjestimice doseže dubinu i 800 m. Baščica često pravi bukove i slapove, a ulijeva se u Neretvu kod Čelebića, na 280 m n/v. 

Rijeka Baščica ulijeva se direktno u akumulaciju Jablaničkog jezera, koje je nastalo pregrađivanjem rijeke Neretve u Jablanici 1954. godine. Ona je ujedno najduža lijeva pritoka Neretve. Ova rijeka ima jako veliku erozivnu moć, tako da je tokom vremena kroz Idbar napravila nevjerovatne usjeke. 

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium