Gdje se nalazi Konjic?

Konjic je tačno tamo gdje treba biti, u srcu Bosne i Hercegovine, dovoljno blizu jugu, sjeveru, istoku i zapadu!

Konjic je grad i središte istoimene Općine smješten u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, a na sjeveru Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prirodno-geografski, Konjic pripada regiji Planinske Hercegovine, odnosno bosansko-hercegovačkom Visokom kršu. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva u Općini Konjic živi 25 148 st., koji naseljavaju površinu od 1 169 km2. Općina Konjic spada u red teritorijalno najvećih općina u Bosni i Hercegovini.

U mlađem kamenom dobu na mjestu današnjeg Konjica postojalo je ljudsko naselje, a prvi poznati narod na području Konjica bili su Iliri. U historijsko-geografskom pogledu, Konjic se pod tim imenom prvi put spominje 1382. godine o čemu datiraju pisani izvori koji se nalaze u Dubrovačkom arhivu.

Ugođaj za savršen doživljaj

Konjic

Općina Konjic

Za Općinu Konjic je karakterističan veliki broj razvijenih privrednih djelatnosti, koje čine osnovu ekonomskog razvoja. Prije svih, potencijal općine Konjic leži u velikom šumskom i poljoprivednom zemljištu, razvijenoj namjenskoj industriji, hidrološkom potencijalu i sve zastupljenijem turizmu.

Konjic karakterišu brojni turistički potencijali, među kojima središte turističke ponude čine Boračko i Jablaničko jezero, dolina rijeke Neretve, planine Prenj, Bjelašnica i Visočica, kao i brojne kulturno-historijske atrakcije. Između ostalih, Stara konjička ćuprija u centru grada predstavlja simbol Konjica, pa i šire hercegovačke regije.

Više od 3000 stećaka na području Općine Konjic, svjedoči o bogatom kulturno-historijskom naslijeđu iz perioda Srednjeg vijeka.

Nedaleko od gradske jezgre Konjica nalazi se najčuvanija tajna bivše SFR Jugoslavije, Titov bunker, koje je zbog svoje važnosti 2011. godine proglašeno Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Prepoznatljiv konjički brend je drvorezbarstvo, koje je zbog svoje važnosti i prepoznatljivosti uvršteno na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a.

Upis konjičkog drvorezbarstva na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine od izuzetnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, te kao takav daje poticaj daljnjim aktivnostima na očuvanju bogate nematerijalne kulturne baštine naše zemlje, te pokazuje snažnu posvećenost implementaciji UNESCO-ove Konvencije iz 2003. godine o očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

Turistička ponuda

Hoteli, apartmani, turistička naselja, vile sa bazenom, restorani.

Historija Konjica

Macaíba 1244. godina

Povelja hrvatskog kralja Bele IV u spisku bosanskih župa navodi se Župa Neretva. Bila je samostalna župa, ni bosanska ni humska. Docnije će ući u okvir srednjovjekovne bosanske države, a puno kasnije će biti i bosanska i humska.

where to buy accutane online review 1356. godina

U jednom zapisu bosanskog dvora na Neretvi spominje se naselje na tlu današnjeg Konjica, ali ne još uvijek pod nazivom Konjic.

16. juni 1382. godine

Konjic se prvi put spominje pod tim imenom. Tog dana kada je jedna trgovačka karavana išla preko Konjica u Dubrovnik, prvi put je pismeno pomenut grad Konjic. Iste godine ga pominje i historičar Jiriček. To je bilo vrijeme razvoja trgovačkog prometa između Dubrovačke republike i unutrašnjosti. Dakle, Konjic je nastao u srednjem vijeku kao pogranična varoš humske države, na važnom putu koji je povezivao Bosnu sa Dubrovnikom.16. juni svake godine se obilježava kao Dan općine Konjic.

1454. godine

Dolazak Osmanlija i izgradnja prvih hanova, te karavanskih puteva i karavansaraja.

1463. godina

Početak osmanske vladavine na području Konjica i današnje Bosne i Hercegovine.

1648./1649. godine

Izgrađena Tekijska džamija u Konjicu.

1682. godine

Izgrađen je Stari kameni most u Konjicu

1868. godine

Ceste Sarajevo – Ivan sedlo – Konjic – Jablanica – Mostar puštene su u rad, pa je tako stari “mostarski jad” Konjic – Boračko jezero – Prenj – Porim – Mostar izgubio na značaju.

1878 godina

Konjic potpada pod austro-ugarsku vlast.

10.10.1882. godine

Rođen Lazar Drljača, slikar iz Konjica.

14.06.1885. godine

Puštena u promet željeznička pruga uskog kolosjeka od Metkovića do Mostara.

1888. godine

Osnovano je dobrovoljno pozorišno društvo u Konjicu.

27.01.1889.godine

U Konjicu je održana prva pozorišna predstava- šaljiva jednočinka Koste Trifkovića ”Ljubavno pismo”

08.02.1884. godine

Imenovan je stalni učitelj i prvi upravitelj Narodne osnovne škole u Konjicu- Eugen Pecarlić.

1885.-1887. godine

U ovom periodu je tekla gradnja rimokatoličke crkve Sv.Ivana Krstitelja.

1886. godine

Sagrađena pravoslavna crkva Sv.Vasilija Velikog u Konjicu, u naselju Varda.

1894. godine

Vojnici 23. lovačkog bataljona iz vojne kasarne u Konjicu podigli su u znak zahvalnosti Kotarskom predstojniku Antonu Koczyju česmu ispred Repovačke džamije (1894- KOCZY Brunnen). Obnovljena je i dan danas služi građanima Konjica i ostalim posjetiocima.

1896. godine

Na Milenijskoj izložbi, održanoj u Budimpešti konjički drvorezbar Ilija Arapović izložio je svoje sehare, peškune i sl. Od tada pa do danas Konjic je grad u kojem ova zanatska i istovremeno umjetnička vještina ima svjetski značaj.

1901. godine

Osnovana hrvatska čitaonica u Konjicu.

1904. godine
Prvu drvorezbarsku radionicu u Konjicu otvorio je Mato Azinović iz zaseoka Madeškovići sela Bijela, jedan od prvih, kasnije čuvenih konjičkih drvorezbara.

1905. godine
Otvoreno je tenisko igralište na Plehi.

18.01.1907. godine
Osnovana je muslimanska čitaonica u Konjicu.

1909. godine
Završena unutrašnjost rimokatoličke crkve Sv. Ivana Krstitelja u Konjicu.

03.07.1910. godine
Austrougarski car i kralj Franjo Josip prolazio kroz današnji Konjic.

1919. godine
Sagrađen zvonik rimokatoličke crkve Sv. Ivana Krstitelja u Konjicu

1925. godine
Konjički drvorezbari Sulejman Hadžizukić i Salko Alagić napravili ikonos, za za pravoslavnu crkvu Sv.Vasilija Velikog, a oslikao ga 1929. godine po uzoru na bizantijsku školu akademski slikar Sreto Domić.

Od 1918.-1941. godine
Područje Konjica pripadalo je Kraljevini Jugoslaviji.

1941. godina
Konjic je ušao u sastav Nezavisne Države Hrvatske.

03.03.1945. godine
U Drugom svjetskom ratu Konjic je bio svjedok velikih borbi (IV neprijateljska ofanziva, bitka na Neretvi, Prenj, Ivan sedlo …), a 3.marta 1945.godine Konjic je dočekao dugo željenu slobodu.

03.03.1945. godine
Porušena Stara kamena ćuprija u Konjicu od strane njemačke vojske, prilikom oslobađanja grada od okupatora.

1948. godina
Poslije Drugog svjetskog rata Boračko jezero postaje centar za rekreaciju. Odmaralište “Prenj“ napravljeno 1948.godine sa kapacitetom 46 ležajeva.

1948. godina
Formirano Planinarsko društvo ”Borašnica”.

1949. godina
Napravljen objekat “Borašnica“ 1949.godine sa 35 ležajeva i restoranom.

1953. godina
Počela tajna izgradnja objekta D-0 ARK, odnosno Titovog atomskog skloništa.

1956. godina
Počeo razvoj drvoprerađivačke industrije u Konjicu.

1957. godine
Izgrađen Dom kulture, mjesto susreta konjičkih pisaca, teatralaca, glumaca, plesača, sineasta, muzičara, slikara i sl.

Od 1964. do 1971. godine
Na Boračkom jezeru je napravljeno 30 drvenih kamp kućica sa 90 ležajeva. Tako je 1971.godine Boračko jezero imalo pet zidanih objekata sa 147 ležajeva i 30 drvenih kamp kućica sa 90 ležajeva. Inače, Boračko jezero, u podnožju planine Prenj, na nadmorskoj visini od 450 m, spada u jedno od najljepših prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini. Od Konjica je udaljeno 21 km i ima oblik elipse,

1967. godina
Od Sarajeva preko Konjica –Jablanice – Mostara – Čapljine – Metkovića do Ploča (Kardeljeva) izgrađena je željeznička pruga normalnog kolosjeka, elektrificirana i puštena u saobraćaj. Austro – njemački turistički prospekti pisali su o Konjicu kao mjestu sa izvanrednim turističkim potencijalima.

1967. godina
Jedan od stećaka danas smještenih na Vardi bio je postavljen ispred jugoslovenskog paviljona na Svjetskoj izložbi u Montrealu, Kanada.

13.07.1970. godine
Umro Lazar Drljača, slikar i posljednji bogumil kako je sam sebe nazivao.

1975. godina
Dr. Pavao Anđelić publicirao istraživačke radove vršene u smislu evidentiranja i prikupljanja podataka o stećcima.

1979. godina
Završena izgradnja najčuvanije tajne bivše Jugoslavije, vojnog objekta D-0 ARK, danas poznatijeg kao Titovog atomskog skloništa.

02.07.2003. godine
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Historijsku građevinu – ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

18.05.2005. godine
Graditeljska cjelina – Franjevački samostan u Konjicu proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

15.03.2006. godine

 • Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu proglašavaju se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
 • Pokretno dobro – zbirka drvorezbarskih proizvoda poznata kao  Muzej «Mulićev rekord» u Konjicu proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine 63 predmeta. Nacionalni spomenik je svojina Sejfudina Vile i smješten je u porodičnoj kući Zulejhe Vila u Konjicu u Ulici Varda.
 • Graditeljska cjelina– Čaršijska (Junuz-čauš) džamija u Konjicu proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
 • Graditeljska cjelina- Tekijska (Muhamed-Mehmed-čauševa) džamija u Konjicu proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.Nacionalni spomenik čine džamija i harem džamije.
 • Historijska građevina – Pravoslavna crkva svetih apostola Petra i Pavla u Borcima, općina Konjic, proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
 • Pokretno dobro – Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini 18 predmeta. Nacionalni spomenik je vlasništvo Besima Nikšića i smješten je u porodičnoj kući Fikrete i Armina Nikšića i u poslovnom prostoru Adema Nikšića,  u ulici Varda u Konjicu.
 • Mjesto i ostaci historijske građevine – Šantića vila u Borcima kod Konjica proglašeno  nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

17.05.2006. godine

Istorijska građevina – Stara džamija u Gornjoj mahali, Seonica, Općina Konjic,  proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. 

17.06.2006. godine

Pokretno dobro – zbirka namještaja porodice Nikšić u Konjicu proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini 5 predmeta. Nacionalni spomenik je vlasništvo Armina Nikšića i smješten je u porodičnoj kući i poslovnom prostoru Armina Nikšića, u ulici Varda u Konjicu.

01.08.1890. godine

Puštena u promet željeznička pruga uskog kolosjeka od Mostara dolinom Neretve preko Jablanice – Konjica – Ivana do Sarajeva.

28.05.1890. godine

Izgrađena je upravna zgrada Kotarskog ureda u Konjicu, uz troškove u protuvrijednosti od 22,8 kilograma suhog zlata.

1893. godine

Josip Vancaš projektovao rimokatoličku crkvu Sv.Ivana Krstitelja.

12.09.2007. godine

Graditeljska cjelina – Repovačka džamija u Konjicu proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine džamija i harem.

21.11.2007. godine

Istorijski spomenik – Crkva sv. Vasilija Velikog u Konjicu, sa pokretnim nasljeđem (pet ikona) proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

21.01.2009. godine

 • Historijsko područje – Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, općina Konjic, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
 • Historijsko područje– Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, općina Konjic, proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

17.06.2009. godine

Stara kamena ćuprija u Konjicu ponovo stavljena u funkciju i potpuno obnovljena.

08.07.2009. godine

Prirodno i historijsko područje u selu Gorani, općina Konjic, proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čine: nekropole sa stećcima na lokalitetima Velije, Šarčevina, Klokotje i Trnovnik, muslimansko groblje, te mjesto i ostaci džamije (Hadži-Šahmanova džamija) u Goranima.

09.07.2009. godine

Kulturni krajolik- selo Lukomir proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

09.09.2009. godine

Kulturni pejzaž Blatačko jezero sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice, prahistorijskim grobnim gomilama, nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, općina Konjic, proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

2010. godine
Rekonstruisana je rodna kuća pisca Zulfikara Zuke Džumhura.

03.02.2011. godine

Zvanično otvoren Zavičajni muzej Grada Konjica.

07.11.2012. godine

Historijska građevina – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, općina Konjic, proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

03.02.2014. godine

 • Mural Zuke Džumhura u Konjicu proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
 • Kulturni pejzaž – Dolovi-Poljice, općina Konjic, proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

16.06.2014. godine

Graditeljska cjelina- Armijska ratna komanda, objekat D-0 ARK, poznatiji kao Titovo atomsko sklonište Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašen Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

05.11.2015. godine

Historijsko područje – Obri, općina Konjic, proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Novosti

© 2020 Konjic Tourism

Development by Lilium

© 2020 Konjic Tourism

c9d204f5-e1d6-43d2-ad09-d16100cb701b

Development by Lilium